Zaloguj się   |    Kontakt   |    Mapa strony   |
RSS
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

Statut

STATUT

Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Warta”

w  Kostrzynie nad Odrą

 

Rozdział  1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski  Klub  Sportowy  Warta  w  Kostrzynie nad Odrą,  zwany  dalej  „ Klubem ”,  jest  stowarzyszeniem  zrzeszającym  uczniów  kostrzyńskich  szkół,  rodziców, nauczycieli  i  sympatyków.

§ 2

 1. Terenem  działania  Klubu  jest  obszar województwa lubuskiego, a siedzibą władz miasto  Kostrzyn nad Odrą.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym lub podobnym profilu działania.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub  działa  zgodnie  z  ustawą  o  kulturze  fizycznej,  ustawą – „ Prawo  o  stowarzyszeniach ”,  ustawą  o  systemie  oświaty,  ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  z  własnym  statutem.

 2. Klub  może  być  członkiem  okręgowych,  regionalnych  oraz  ogólnokrajowych  związków  sportowych. 

§ 5

Klub  używa  pieczęci,  godła,  flagi,  barw,  odznak  i  znaczków  organizacyjnych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

§ 6

 1. Powołując się na art.20Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.):  Zabrania się udzielania przez władze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warta” w Kostrzynie nad Odrą, zwanego dalej Klubem, pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii ocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Zabrania się  przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu.

 4. Zabrania się zakupu przez Klub na szczególnych zasadach towarów lub usług od  podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich”.

Rozdział  2

Cel  i  środki  działania

§ 7

Celem  Klubu  jest:

 1. planowanie  i  organizowanie  pozalekcyjnego  życia  sportowego  uczniów  w  oparciu  o  możliwości  obiektowe  i  sprzętowe  szkół  oraz  MOSiR-u,  a  także  o  pomoc  organizacyjną  i  materialną  rodziców  i  sympatyków  Klubu,

 2. angażowanie  wszystkich  uczniów  do  różnorodnych  form  aktywności  ruchowej,  gier  i  zabaw  dostosowanych  do  wieku,  stopnia  sprawności  i  zainteresowań  sportowych,

 3. uczestniczenie  w  imprezach  sportowych  organizowanych  na  obszarze  działania  samorządu  terytorialnego  i  poza  nim,

 4. organizowanie  zajęć  sportowych  dla  uczniów  kostrzyńskich  szkół  w  celu  wszechstronnego  rozwoju  ich  sprawności  fizycznej  i  umysłowej,

 5. organizowanie  działalności  sportowej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  funkcji  zdrowotnych,

 6. organizowanie  uczniom  wszystkich  szkół  różnorodnych  form  współzawodnictwa  sportowego,

 7. kształtowanie  pozytywnych  cech  charakteru  i  osobowości  poprzez  uczestnictwo  w  realizacji  zadań  sportowych  Klubu.

§ 8

Klub  realizuje  swoje  zadania  statutowe  we  współdziałaniu  z  dyrektorami  szkół  i  MOSiR-u,  Radami  Szkół,  klubami  sportowymi,  władzami  samorządowymi  i sportowymi.

§ 9

Klub  opiera  swoją  działalność  przede  wszystkim  na  społecznej  pracy  swoich  członków  i  działaczy  oraz  pomocy  rodziców  uczniów.

Rozdział  3

Członkowie,  ich  prawa  i  obowiązki

§ 10

Członkowie  Klubu  dzielą  się  na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

§ 11

 1. Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą  być  uczniowie  kostrzyńskich  szkół,  rodzice  i  nauczyciele,  którzy  złożą  pisemną  deklarację,  zapłacą  wpisowe  i  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  Klubu.

 2. Małoletni  mogą  być  członkami  Klubu  na  zasadach  ustalonych  w  art. 3  ust. 2 i 3  ustawy – „ Prawo  o  stowarzyszeniach”.

§ 12

Członkowie  zwyczajni  mają  prawo  do:

 1. uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Klubu  z  biernym  i  czynnym  prawem  wyborczym,  z  ograniczeniami  określonymi  w  art. 3  ust. 2 i 3  ustawy – „ Prawo  o  stowarzyszeniach”,

 2. zgłaszania  propozycji  i  wniosków  wobec  władz  Klubu,

 3. uczestnictwa  w  zawodach  i  imprezach  sportowych  organizowanych  przez  Klub,

 4. korzystania  z  wszelkich  urządzeń  Klubu  na  zasadach  określonych  przez  Zarząd  Klubu,

 5. z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

§ 13

Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  które  popierają  cele  Klubu,  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  i  zadeklarują  pomoc  materialno – finansową  dla  Klubu.

§ 14

Członkowie  wspierający  mają  prawo  do:

 1. uczestniczenia  bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  delegatów  w  Walnych  Zebraniach  Klubu,

 2. zgłaszania  wniosków  i  propozycji  wobec  władz  Klubu,

 3. korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

§ 15

Do  obowiązków  członków  Klubu  należy:

 1. branie  czynnego  udziału  w  działalności  Klubu,

 2. przestrzeganie  postanowień  statutu  i  uchwał  władz  Klubu,

 3. godne  reprezentowanie  barw  Klubu,

 4. płacenie  składek  na  zasadach  ustalonych  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

§ 16

Członkostwo  Klubu  ustaje  poprzez:

 1. dobrowolne  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu,

 2. skreślenie  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  w  przypadku:

  • umyślnego  naruszenia  postanowień  statutu,

  • nie  brania  udziału  w  działalności  statutowej  Klubu  przez  okres  3  miesięcy,

 3. działania  na  szkodę  Klubu,

 4. rozwiązanie  się  Klubu.

Rozdział  4

Władze  Klubu

§ 17

 1. Władzami  Klubu  są:

  • Walne  Zebranie Klubu,

  • Zarząd,

  • Komisja  Rewizyjna.

 2. Kadencja  władz  trwa  2  lata.  Wybór  władz  następuje  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym  w  zależności  od  decyzji  Walnego  Zebrania  Klubu.

 3. Uchwały  wszystkich  Władz  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  o  ile  postanowienia  statutu  nie  stanowią  inaczej.

§ 18

 1. Walne  Zebranie  Klubu  jest  najwyższą  władzą  Klubu  i  może  być  zwyczajne  i  nadzwyczajne.

 2. Walne  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Klubu  zwoływane  jest  przez  Zarząd  raz  na  dwa  lata.

 3. Walne  Zebranie  Sprawozdawcze  zwoływane  jest  przez  Zarząd  raz  na  rok.

 4. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  zwoływane  jest  przez  Zarząd  Klubu:

  • z własnej inicjatywy,

  • na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,

  • na  wniosek  1/3  ogółu  członków.

 5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  odbywa  się  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca  od  złożenia  wniosku  lub  podjęcia  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami  dla  których  zostało  zwołane.

§ 19

 1. Do  wyłącznej  kompetencji  Walnego  Zebrania  Klubu  należy:

  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

  • rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,

  • uchwalanie  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  absolutorium  dla  Zarządu  Klubu,

  • wybór  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,

  • podejmowanie  uchwał  o  zmianie  statutu  lub  rozwiązaniu  Klubu,

  • ustalanie  wysokości  i  trybu  płacenia  składek  członkowskich,

  • rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady  Walnego  Zebrania  Klubu.

 2. Walne  Zebranie  Klubu  jest  prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy  obecności  co  najmniej 1/2 członków  uprawnionych  do  głosowania,  a  w  drugim  terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych,  o  ile  termin  ten  był  podany  w  zawiadomieniu.

 3. W  Walnym  Zebraniu  Klubu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby  zaproszone  przez  Zarząd.

§ 20

 1. Zarząd  Klubu  składa  się  z  5 – 7  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  Klubu,  którzy  spośród  siebie  wybierają  Prezesa, 1-2 Wiceprezesów oraz  Sekretarza.
 2. Zebrania  Zarządu  Klubu  odbywają  się  w  miarę  potrzeby,  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  na  dwa  miesiące.

 3. Do  ważności  uchwał  Zarządu  Klubu  konieczna  jest  obecność  co najmniej  1/2  liczby  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa  lub  Sekretarza.

 4. Do reprezentowania Zarządu w okresie między posiedzeniami uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym członkiem Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go jeden z Wiceprezesów.

§ 21

Do  zadań  Zarządu  Klubu  należy  kierowanie  bieżącą  działalnością  Klubu  w  okresach  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Klubu,  a  w  szczególności:

 1. reprezentowanie  Klubu  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu,

 2. wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  Klubu,

 3. uchwalanie  okresowych  planów  działania  i  preliminarzy  budżetowych,

 4. powoływanie  i  rozwiązywanie  komisji  problemowych,

 5. przyjmowanie  i  skreślanie  członków,

 6. zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,

 7. składanie  sprawozdań  z  działalności  Klubu.

§ 22

 1. Członek  Zarządu  Klubu  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub  odwołany  ze  składu  Zarządu,  jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych  obowiązków,  działa  niezgodnie  ze  statutem  bądź  w  inny  sposób  zawiódł  zaufanie  członków  Klubu.

 2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Zarządu  podejmuje  Zarząd  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

 3. Usunięty  lub  zawieszony  członek  Zarządu  ma  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  ciągu  30  dni  od  podjęcia  uchwały  o  usunięciu  lub  zawieszeniu.

§ 23

 1. Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontrolującym  całokształt  działalności  Klubu.

 2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3 – 5  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  Klubu.  Liczbę  członków  Komisji  Rewizyjnej  ustala  każdorazowo  Walne  Zebranie  Klubu.

 3. Komisja  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i  Sekretarza.

 4. Komisja  Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  regulamin  zatwierdzony  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

 5. Do  czynności  Komisji  Rewizyjnej  należy:

  • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  • wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  działalności,  określenie  terminów  oraz  sposobów  ich  usunięcia,

  • składanie  sprawozdań  z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym  Zebraniu  Klubu  oraz  stawianie  wniosku  o  udzielenie  lub  odmowę  udzielenia  absolutorium ustępującemu  Zarządowi,

  • składanie  zastrzeżeń  w  stosunku  do  projektowanych  uchwał,  postanowień  i  przedsięwzięć  Zarządu,  jeżeli  Komisja  dojdzie  do  wniosku,  że  spowodują  one  lub  mogą  spowodować  nieprawidłowości  w  działaniu  Klubu,

  • występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Klubu,  względnie  z  wnioskiem  o  zwołanie  posiedzenia  Zarządu  w  przypadkach  stwierdzenia  niezgodnych  z  prawem  lub  Statutem  bądź  istotnymi  interesami  Klubu  działań  Zarządu.

§ 24

 1. Członek  Komisji  Rewizyjnej  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub  odwołany  z  jej  składu,  jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych  obowiązków,  działa  niezgodnie  ze  Statutem,  bądź  w  inny  sposób  zawiódł  zaufanie  członków  Klubu.

 2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Komisji  Rewizyjnej podejmuje  Komisja  Rewizyjna  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

 3. Odwołany  lub  zawieszony  członek  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  odwołać  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  30  dni  od  podjęcia  uchwały  o  odwołaniu  lub  zawieszeniu.

§ 25

W  przypadku  powstania  wakatu  w  Zarządzie  lub  Komisji  Rewizyjnej – władzom  tym  przysługuje  prawo  dokooptowania  nowych  członków  spośród  członków  Klubu.  Liczba  osób  dokooptowanych  nie  może  przekroczyć  1/3  pochodzących  z  wyboru.

Rozdział  5

Wyróżnienia  i  kary

§ 26

 1. Za  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Klubu  przyznawane  są  wyróżnienia  i  nagrody.

 2. Zasady  oraz  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin  uchwalany  przez  Zarząd  Klubu.

§ 27

 1. W  razie  naruszenia  postanowień  Statutu  lub  uchwał  władz  Klubu – Zarządowi  przysługuje – zgodnie  z  regulaminem  zatwierdzonym  przez  Walne  Zebranie  Klubu – prawo  wymierzania  następujących  kar:

  • upomnienia,

  • nagany,

  • zawieszenia  w  prawach  członka  na  okres  do  6  miesięcy,

  • wykluczenia.

 2. Od  uchwały  Zarządu  o  ukaraniu,  członkowi  Klubu  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  30  dni.

 3. Uchwała  Walnego  Zebrania  Klubu  o  ukaraniu  jest  ostateczna.

Rozdział  6

Majątek  i  fundusze  Klubu

§ 28

 1. Na  majątek  Klubu  składają  się  nieruchomości,  ruchomości  oraz  fundusze.

 2. Na  fundusze  Klubu  składają  się:

  • składki członkowskie,

  • darowizny  i  zapisy,

  • dotacje  na  zadania  państwowe  z  zakresu  kultury  fizycznej  zlecone  klubowi,

  • dotacje  na  zadania  zlecone  przez  samorząd  terytorialny,

  • dochody  z  majątku,

  • dochody  z  działalności  gospodarczej,

  • inne  wpływy.

§ 29

Dla  ważności  oświadczeń  w  zakresie  praw,  podejmowania  zobowiązań  majątkowych, do reprezentowania Stowarzyszenia  oraz  udzielania  pełnomocnictw  składania dwóch podpisów upoważnia się  Prezesa i V-ce Prezesa.

Rozdział  7

Zmiana  statutu  i  rozwiązanie  Klubu

§ 30

Zmiany  statutu  Klubu  wymagają  uchwały  Walnego  Zebrania  Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

§ 31

 1. Rozwiązanie  się  Klubu  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

 2. Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Klubu  określa  tryb  likwidacji  oraz  cel  na  jaki  ma  być  przeznaczony  majątek.

 

© Uczniowski Klub Sportowy Warta Kostrzyn nad Odrą