Zaloguj się   |    Kontakt   |    Mapa strony   |
RSS
UKS Warta Kostrzyn nad Odrą UKS Warta Kostrzyn nad Odrą

Regulamin członkostwa

Regulamin przyjmowania członków i nadawania członkostwa w

Uczniowskim Klubie Sportowym WARTA Kostrzyn nad Odrą

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 

 1. Stowarzyszeniu - to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Uczniowski Klub Sportowy WARTA w Kostrzynie nad Odrą.

 2. Uprawnionych Członkach Stowarzyszenia - to poprzez Uprawnionych Członków Stowarzyszenia rozumie się członków zwyczajnych i wspierających.

 3. Kandydacie na członka - to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie posiada członków :

  • zwyczajnych

  • wspierających

Rozdział 2

Składka członkowska

§ 1

 1. Dla członków zwyczajnych (powyżej 18 roku życia) składkę członkowską ustala się w wysokości 50 zł miesięcznie lub 500 zł rocznie w przypadku jednorazowej płatnosci na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka członkowska powinna byc opłacona do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy lub do końca stycznia każdego roku w przypadku składki rocznej.
 2. Dla członków zwyczajnych (poniżej 18 roku życia oraz powyżej 18 roku życia – reprezentujących Klub w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych) składkę członkowską ustala się w wysokości 20 zł miesięcznie lub 200 zł rocznie w przypadku jednorazowej płatności na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Składka członkowska powinna być opłacona do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy lub do końca stycznia każdego roku w przypadku składki rocznej.
 3. Dla członków wspierających składka członkowska ustalana jest indywidualnie na mocy porozumienia z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. W roku przystąpienia do Stowarzyszenia składka członkowska pobierana jest w części proporcjonalnej do pozostałego okresu rozliczeniowego w danym roku.   

Rozdział 3

Członkowie Zwyczajni

§ 1

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: złoży pisemną deklarację zaakceptowaną przez Zarząd, bądź przez osobę do tego upoważnioną przez Zarząd i wniesie opłatę członkowską.

§ 2

 1. Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą  być  uczniowie,  rodzice  i  inni sympatycy tenisa stołowego,  którzy  złożą  pisemną  deklarację,  zapłacą  wpisowe  i  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  Klubu.
 2. Małoletni  mogą  być  członkami  Klubu  na  zasadach  ustalonych  w  art. 3  ust. 2 i 3  ustawy – „ Prawo  o  stowarzyszeniach”.

§ 3

 1. Kandydat składa do Zarządu deklarację członkowską.

 2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

Kandydat staje się uprawnionym Członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej za co najmniej jeden okres składkowy lub kwotę przypadającą na pozostałą część roku.   

§ 5

 Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Klubu  z  biernym  i  czynnym  prawem  wyborczym,  z  ograniczeniami  określonymi  w  art. 3  ust. 2 i 3  ustawy – „ Prawo  o  stowarzyszeniach”;

 2. Zgłaszania  propozycji  i  wniosków  wobec  władz  Klubu;

 3. Uczestnictwa  w  zawodach  i  imprezach  sportowych  organizowanych  przez  Klub;

 4. Korzystania  z  wszelkich  urządzeń  Klubu  na  zasadach  określonych  przez  Zarząd  Klubu;

 5. Korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

§ 6

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. Regularnego opłacania składek.

Rozdział 4

Członkowie Wspierający

§ 1

 1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

§ 2

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wsparła finansowo bądź rzeczowo lub w jakikolwiek inny konkretny sposób przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia. 

§ 3

Decyzję o przyjęciu członka Wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Zarządu po ówczesnym złożeniu deklaracji członkostwa.

 § 4

Członkowie  wspierający  mają  prawo  do:

 1. Uczestniczenia  bezpośrednio  lub  poprzez  swoich  delegatów  w  Walnych  Zebraniach  Klubu,

 2. Zgłaszania  wniosków  i  propozycji  wobec  władz  Klubu,

 3. Korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

§ 5

Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych  świadczeń, w tym opłacania składek członkowskich, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Rozdział 5

Ustanie członkostwa

§ 1

Członkostwo  Klubu  ustaje  poprzez:

 1. dobrowolne  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu,

 2. skreślenie  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  w  przypadku:

  • umyślnego naruszenia postanowień statutu,

  • niebrania  udziału  w  działalności  statutowej  Klubu  przez  okres  3  miesięcy,

  • działania  na  szkodę  Klubu,

  • rozwiązania  się  Klubu.

Rozdział 6

§ 1

Regulamin został uchwalony przez Zarząd UKS WARTA  w dniu 30.12.2017 r. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

© Uczniowski Klub Sportowy Warta Kostrzyn nad Odrą